Geef boeren in het zuiden een smaakvolle toekomst
Winkelmand

Meld u hier aan

Nog niet geregistreerd of wachtwoord vergeten? Klik hier

Uw winkelmand bevat nog geen producten
Eerlijk zoet.be

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Welkom bij WWW.EERLIJKZOET.BE in het World Wide Web. Gelieve deze site met gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze site en alle transacties met EERLIJKZOET door te lezen. Zodra u browst, deze site bezoekt of gebruikt, bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet met deze voorwaarden akkoord bent, maakt u dan geen verder gebruik van deze site. 

Eigenaar en gebruiksrestricties

De informatie op deze site, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, foto's, videoclips, geschriften en andere opgenomen materialen zijn eigendom van EERLIJKZOET. Behalve in verband met inkoop en bestellingen van artikelen mag niets van de inhoud van deze site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, getoond, elektronisch of mechanisch verstuurd, verzonden of opgenomen worden. In geen geval mag de inhoud weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EERLIJKZOET. Let erop dat de hier verleende toestemming onmiddellijk en automatisch vervalt indien u in strijd handelt met een van de op deze site genoemde Gebruiksvoorwaarden of overige wettelijke bepalingen. Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de inhoud van deze site, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie, distributie, of heruitgifte) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven kan een inbreuk op (auteurs)rechten of merkrechten van EERLIJKZOET of schriftelijke toestemming van EERLIJKZOET, is ten strengste verboden. 

Rechten

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de klant vindt op de WWW.EERLIJKZOET.BE zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de www.Eerlijkzoet.be de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Eventuele vertragingen in de leveringen zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. EERLIJKZOET blijft eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de prijs en eventuele nalatigheidsintresten en/of schadevergoedingen. Gelet op haar hoedanigheid van tussenpersoon, beperkt EERLIJKZOET haar garantie voor de geleverde goederen tot de door de leverancier toegekende garantie. Voor zover de voorwaarden en de omvang van deze garantie het toelaten, zal EERLIJKZOET in ieder geval haar tussenkomst beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot de terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding. EERLIJKZOET zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het niet-nakomen door een leverancier van diens verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van faillissement van de leverancier. EERLIJKZOET is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het verbruik van de goederen. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991, gewijzigd door de Wet van 25 mei 1999, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de zeven werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar EERLIJKZOET. Goederen die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de klant kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding. Alle gegevens, informatie en opmerkingen doorgestuurd door de klant worden eigendom van EERLIJKZOET en kunnen voor informatieve doeleinden gebruikt worden. De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel.

facebookFacebook